image
image
image
image

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย ชั้น 6-7 ราคาต่อวัน

ประเภทห้อง (ผู้ป่วยทั่วไป) ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ราคารวม/วัน
ห้องเดี่ยว 1,900 1,440 3,340
ห้องคู่ 1,100 1,440 2,540
ประเภทห้อง (ประกันสังคม) ค่าห้องพัก/วัน เบิกตามสิทธิ ปกส. ส่วนเกินค่าห้อง
ห้องเดี่ยว 3,050 550 2,500
ห้องคู่ 2,350 550 1,800
 

อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย ชั้น 5 ราคาต่อวัน

ประเภทห้อง (ผู้ป่วยทั่วไป) ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ราคารวม/วัน
ห้องรวมชาย 550 550
ห้องรวมหญิง 550 550

อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย ICU ราคาต่อวัน

ประเภทห้อง (ผู้ป่วยทั่วไป) ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ราคารวม/วัน
ICU 3,840 3,840 7,680

 

อัตราค่าอาหาร (MCAL RATE)
ประเภทอาหาร ราคา/มื้อ (บาท) ราคา/วัน (บาท)
อาหารธรรมดา/อ่อน 160 480
อาหารเหลวใส/ข้น/เย็น 130 390
อาหารเด็กแรกเกิด - 2 ปี 140 420
อาหารสายยาง 160 480
อาหารสิทธิประกันสังคม 55 165

 

* หมายเหตุ : 

- ราคาห้องพัก ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล 200 บาทต่อวัน
- ราคาค่าอาหารดังกล่าวนี้ หากทานครบ 3 มื้อ ทางรพ.บริการอาหารว่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 1 มื้อ 
- ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ในห้องพักผู้ป่วย

1. โทรศัพท์           

2. โทรทัศน์ และตู้เย็น 

3. เครื่องปรับอากาศ

4. ตู้เก็บของส่วนตัว 

5. ปุ่มกดเรียกพยาบาล               

6. ชุดรับแขก

7. เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า          

8. อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ